Aantrekkingskracht

Algemene Voorwaarden

 

Nieuwste versie: Juni 2024
ALGEMENE VOORWAARDEN TOUCH OF PASSION
Artikel 0 – Aanmelden dienst en/of workshop
Aanmelden voor een dienst en/of workshop(s) kan via:
• email: top.touchofpassion@gmail.com
• telefonisch met Touch op Passion 06-12 565 334
• via de website
Na aanmelding ontvang je een faktuur en kan je het bedrag overmaken op:
• bankrekening nummer NL56KNAB0500720754
• t.n.v Touch of Passion te Amstelveen
• o.v.v. uw naam en gekozen datum van de workshop
Voorwaarden in het kort:
1. U bent als particulier ingeschreven voor de betreffende te leveren dienst(en) als het gehele bedrag is overgemaakt. Na inschrijving krijgt u al dan niet een bevestiging, afhankelijk van waarvoor u bent ingeschreven.
2. Inschrijvingen voor particuliere workshop(s) en/of de te leveren dienst(en) kunnen tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Wel kunt u uw plaats aan iemand anders afstaan. Dit dient u per email aan Touch of Passion door te geven.
3. Bedrijven zijn ingeschreven, wanneer de offerte is ondertekend.
4. Inschrijvingen door bedrijven kunnen, korter dan 3 weken voor aanvang van de workshop, niet worden geannuleerd. Restitutie van het inschrijfgeld en/of totaalbedrag van de afgesproken dienst is niet mogelijk. De annulering dient u per email aan Touch of Passion door te geven.
5. Annuleren dient via email te worden gedaan.
6. Indien bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de workshop en/of de te leveren dienst(en), het inschrijfgeld of het bedrag van die afgesproken dienst nog niet is voldaan, blijven de annuleringskosten als betalingsverplichting staan en moet u deze binnen 14 dagen betalen.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht nadat hij zich heeft ingeschreven voor een dienst en/of workshop;
Opdracht: de werkzaamheden die Touch of Passion voor één of meer deelnemers verricht in vorm van dienst(en) en/of workshop(s);
Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich voor een dienst en/of  workshop(s) inschrijft via het contactformulier op de website van Touch of Passion of door het ondertekenen van een door Touch of Passion opgestelde offerte en die ook daadwerkelijk de intentie heeft om deze dienst en/of workshop(s) bij te wonen.
Uitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelfstandig handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de dienst(en) en/of workshop levert welke via het contactformulier of door een ondertekende offerte van Touch of Passion door een deelnemer is verkregen c.q. opgegeven;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: het moment dat via het contactformulier van Touch of Passion, danwel persoonlijk of telefonisch inschrijving voor een dienst en/of workshop(s) heeft plaatsgevonden en waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het bevestigen van inschrijving voor een dienst en/of workshop(s), al dan niet via het contactformulier, zonder dat deelnemer en Touch of Passion gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van het Platform www.touchofpassion.nl
Touch of Passion
Westhove 254
1187 BV Amstelveen
KvK 78730732
BTW-nummer NL003379624B38
Bankgegevens: NL56KNAB0500720754
Artikel 3 - Algemeen
3.1. Faciliteiten
Touch of Passion faciliteert:
• een website waar men zich kunt aanmelden voor gebruik van diensten en/of deelname aan workshop(s).
3.2. Gebruiksrecht
Touch of Passion verleent geen gebruiksrecht van haar website. Alleen Touch of Passion is gemachtigd wijzigingen in juistheid te doen.
Artikel 4 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van inschrijving van de deelnemer bij Touch of Passion.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 5 – De inschrijving
Indien een inschrijving een beperkte geldigheidsduur heeft omdat de datum van een dienst en/of workshop(s) vast staat of inschrijving geschiedt onder voorwaarden, dan wordt dit nadrukkelijk in de bevestiging van de inschrijving vermeld.
De inschrijving voor deelname is vrijblijvend. Echter na inschrijving is men verplicht een bedrag voor deelname van de dienst en/of workshop(s) te voldoen. Touch of Passion is gerechtigd deelname te wijzigen en aan te passen. Dit geschiedt in overleg met de deelnemer.
De opdracht c.q. dienst en/of workshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de gevraagde diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de opdracht c.q. dienst en/of workshop(s) door de opdrachtnemer mogelijk te maken. Als Touch of Passion gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de opdracht c.q. dienst en/of workshop(s) bindt Touch of Passion niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in de opdracht c.q. dienst en/of workshop(s) zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Elke opdracht c.q. dienst en/of workshop bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de opdracht c.q. dienst en/of workshop zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
De hoogte van het tarief (de eventuele kosten voor vervoer en/of parkeren) zijn exclusief, zoals geplaatst bij de dienst en/of workshop, tenzij anders vermeld door Touch of Passion);
• De duur van de opdracht c.q. dienst en/of workshop;
• De wijze van uitvoering van de opdracht c.q. dienst en/of workshop(s);
5.1. Afwijkingen
Als service stelt Touch of Passion zich voor mogelijk dat bij afmelding van deelname tot 3 weken voor aanvang van een dienst en/of workshop kosteloos kan worden geannuleerd;
Inschrijvingen door particulieren kunnen, korter dan 3 weken voor aanvang van de workshop(s), niet worden geannuleerd. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats aan iemand anders afstaan. U kunt ook de af te nemen dienst(en) en of workshop verplaatsen naar een andere datum, niet later dan 1 maand na de eigenlijke datum. U dient dit wel duidelijk per email aan Touch of Passion door te geven;
Annuleren dient via de email te worden gedaan; en
Indien bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de workshop, het inschrijfgeld nog niet is voldaan, blijven de annuleringskosten als betalingsverplichting staan en moet u deze betalen.
5.2. Touch of Passion geen partij
Indien de afgemelde deelnemer een vervanger wilt laten deelnemen in zijn/haar plaats, is Touch of Passion geen partij tussen de dan door deelnemer reeds betaalde opdracht c.q. dienst en/of workshop en de door deelnemer gekozen vervanger.
5.3. Vervanging
Indien een deelnemer annuleert, kan deze deelnemer zelf voor vervanging zorgen, Touch of Passion is geenszins aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor deze vervanging.  Echter vervanging is mogelijk tot 3 weken of minder voor aanvang van de opdracht c.q. dienst en/of workshop, is de annulering 3 weken of langer voor aanvang van een opdracht c.q. dienst en/of workshop, kan deelnemer de eerstvolgende keer deelnemen.
Artikel 6 – De ‘overeenkomst’
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer van de opdracht c.q. dienst en/of workshop en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de deelnemer de opdracht c.q. dienst en/of workshop langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Touch of Passion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de opdracht c.q. dienst en/of workshop. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Touch of Passion is bevestigd, kan de particuliere deelnemer de overeenkomst ontbinden. Echter voor bedrijven is de getekende offerte bindend voor afname van die specifieke dienst en/of workshop.
In aanmerking nemend:
1. Touch of Passion is een digitaal webplatform dat deelnemers in staat stelt haar te vinden. Deelnemers kunnen een dienst en/of workshop afnemen bij  Touch of Passion waarbij in feite een opdracht tussen de deelnemer en Touch of Passion tot stand komt.
2. Aan het gebruik van Touch of Passion zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om Touch of Passion als onafhankelijk digitaal platform te laten fungeren.
Indien de opdracht c.q. dienst en/of workshop elektronisch tot stand is gekomen, treft Touch of Passion passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Touch of Passion is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor:
1. het aangaan van verzekeringen voor deelnemers, hetzij particulier, hetzij bedrijfsmatig;
2. schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
3. betalingen uit hoofde van overeenkomsten van opdracht c.q. dienst en/of workshop tussen deelnemer en zijn/haar vervanger; en
4. wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving en privacywetgeving voor derden.
Artikel 8 – Facturering
Touch of Passion is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor facturering van deelnemer aan vervangende deelnemer bij annulering.
Touch of Passion factureert alleen aan deelnemer bij het afnemen, aanmelden van een opdracht c.q. dienst en/of workshop. Deze kosten zijn zoals vermeld op het webplatform of gedaan in een offerte van Touch of Passion aan particulier en/of bedrijf.
Artikel 9 – Recht van wijziging
Touch of Passion heeft te allen tijde het recht om bedragen en of genoemde tarieven op het digitale web platform zonder opgaaf van reden te wijzigen en zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een wijziging is voortgevloeid.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Touch of Passion kan het herroepingsrecht van de deelnemer uitsluiten voor diensten zoals omschreven in artikel 5 en 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts alleen indien de deelnemer en Touch of Passion al tot een overeenkomst zijn gekomen en de deelnemer de betreffende opdracht c.q. dienst en/of workshop niet kan deelnemen of nakomen. Dan treed artikel 5.3 in werking.
Artikel 11 – Klachtenregeling
Als we samen willen werken laten we dan ook samen rekening houden met elkaar en elkaar geen reden geven om een klacht überhaupt in te hoeven dienen.
Als er toch klachten zijn over de uitvoering van de opdracht c.q. dienst en/of workshop(s) van Touch of Passion, moeten er binnen 7 dagen de klacht(en) volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend worden bij Touch of Passion, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd. Touch of Passion zal zich verantwoordelijk opstellen voor deze klachten maar zij zal er alles aan doen om deze klachten in de toekomst te voorkomen.
Bij Touch of Passion ingediende klachten worden z.s.m. maar binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Touch of Passion binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer er een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling waar partijen zelf verantwoordelijk voor zijn.
Artikel 12 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Touch of Passion en de deelnemer en/of bedrijf, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de deelnemer woonachtig is in het buitenland of als het moederbedrijf van het in Nederland gevestigde bedrijf in het buitenland gevestigd is.
Artikel 13 - Nederlands recht en rechtsmacht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

 
Instagram
LinkedIn